ترجمه "سود انباشته" به ژاپنی

  • 2022-07-6

مبلغ سود انباشته منتقل شده (اگر سود خالص دوره جاری منتقل شده باشد، مقدار باقیمانده پس از کسر مبلغ انتقالی از آن، و اگر زیان خالص دوره جاری منتقل شده باشد، مبلغی که با اضافه کردن آن به دست می‌آید. مبلغ منتقل شده به آن)

مبلغی که در یک مصوبه دفتر کابینه و یک مصوبه وزارت دارایی به عنوان زیان جاری ناشی از تسویه سود و زیان مقرر در بند (2) ماده 24 این دستور تعیین شده است، مبلغ باقی مانده پس از کسر از مبلغهزینه و غیره مشخص شده در بند (i) میزان سود و غیره مشخص شده در بند (II) و مقدار سود انباشته منتقل شده در بند (iii) مشخص شده است.

مبلغ سود انباشته بورس کالای عضو منحل شده در ادغام نوع جذبی بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی (در مواردی که در نظر گرفتن ادغام نوع جذبی وجود نداشته باشد، مبلغ باید حاصل جمع مبلغ باشد. سرمایه قانونی و مقدار سود انباشته بورس کالای عضو منحل شده در یک ادغام نوع جذبی بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی).

با توجه به اعمال مفاد ماده 11 و قسمت دوم فصل سوم بند 4 بند 1 آیین نامه حسابداری شرکت ها در مورد ادغام نوع جذبی بورس کالای عضو و بورس کالای سهامی،عبارت «خالص دارایی‌ها بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی» در ماده 36 همان آیین‌نامه با عبارت «سرمایه اعضا بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی» جایگزین می‌شود. عبارت «مقادیر سرمایه اظهار شده، مازاد سرمایه و سود انباشته» جایگزین عبارت «مقادیر سهم، حق عضویت، مازاد سرمایه، سرمایه قانونی و سود انباشته» تلقی می شود. عبارت «مقدار سایر مازاد سرمایه» با عبارت «میزان مازاد سرمایه» جایگزین می شود. عبارت «سرمایه و مازاد سرمایه اعلام شده» با عبارت «سهم، حق عضویت و مازاد سرمایه» جایگزین می شود. و عبارت «مبلغ سود انباشته بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی» با «سرمایه قانونی و سود انباشته بلافاصله قبل از ادغام نوع جذبی» جایگزین می شود.

با این حال ، به شرط آنكه در موردی كه میزان تغییر در سرمایه اعضا كمتر از صفر باشد ، مبلغ سود انباشته شده در زمان تأسیس ، و مبالغ سهم ، هزینه عضویت ، مازاد سرمایه ،و سرمایه قانونی صفر است.

در موردی که هیچ ادغام از نوع جذب در نظر گرفته نشده است ، اگر مناسب باشد به عنوان مبادله کالای عضو حل شده در یک ادغام از نوع جذب که بلافاصله قبل از ادغام نوع جذب ، به سرمایه اعضا منتقل می شود ، جمع می شود. در کل سهم ، هزینه عضویت و مازاد سرمایه مبادله کالای عضو حل شده در ادغام از نوع جذب قبل از ادغام از نوع جذب ممکن است میزان تغییر در مازاد سرمایه عضو مذکور مبادله ای که زنده مانده از یک نوع جذب است. ادغام ، و مقادیر سرمایه قانونی و سود انباشته بلافاصله قبل از ادغام از نوع جذب ، میزان تغییر در سود انباشته شده کالای عضو مذکور را رد و بدل می کند که زنده مانده از یک ادغام از نوع جذب است. 2. در موردی که هیچ ادغام از نوع جذب در نظر گرفته نشده است ، اگر مناسب باشد به عنوان مبادله کالای عضو حل شده در یک ادغام از نوع جذب ، که بلافاصله قبل از ادغام نوع جذب ، به سرمایه اعضا منتقل می شود ، محاسبه شود. مجموع سهم ، هزینه عضویت و مازاد سرمایه مبادله کالای عضو حل شده در ادغام از نوع جذب قبل از ادغام از نوع جذب ممکن است میزان تغییر در مازاد سرمایه عضو مذکور مبادله ای که زنده مانده است زنده مانده استادغام نوع ، و مقادیر سرمایه قانونی و سود انباشته بلافاصله قبل از ادغام از نوع جذب ، میزان تغییر در سود انباشته شده کالای عضو مذکور مبادله شده و زنده مانده از ادغام نوع جذب است.

در مواردی غیر از مواردی که در ماده 60-8 ، بند (1) و ماده 60-9 ، بند (1) ، مبلغ سهم ، هزینه عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی و سود انباشته شده در زمان تجویز شده است. ایجاد مبادله کالای عضو که توسط یک ادغام از نوع ادغام ایجاد شده است ، مطابق مفاد همان مقالات و مقاله قبلی محاسبه می شود.

مفاد دو پاراگراف قبلی با وجود این ، در مورد بند (1) ، اگر همه در نظر گرفتن ادغام از نوع ادغام تحویل داده شده به اعضای یک مبادله کالای عضو که از طریق یک ادغام از نوع ادغام به دست آمده است ، سهم یک کمک کننده است. مبادله کالای عضو که توسط یک ادغام از نوع ادغام ایجاد شده است ، مبالغ سهم ، هزینه عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی و سود انباشته شده در زمان تأسیس مبادله کالای عضو که توسط یک ادغام از نوع ادغام ایجاد شده است ممکن است ساخته شودمبلغ کل مبالغ به ترتیب توسط برنامه های کاربردی mutatis mutandis در هر یک از موارد زیر محاسبه شده است ، با توجه به طبقه بندی بخش های ذکر شده در آن

در میان بدهی های کوتاه مدت ، بدهی های بلند مدت که باید طی یک سال بازپرداخت شود ، اوراق قرضه در طی یک سال ، اوراق قابل پرداخت و بدهی های بلند مدت ، کسانی که تحت بدهی های فرعی کوتاه مدت قرار می گیرند (در میان بدهی های فرعی بلند مدت ، از جملهمبلغ بیش از مبلغ معادل 50 درصد سرمایه ، مبلغ کل اشتراک سرمایه یا دریافت های تعلیق در اشتراک سرمایه ، مازاد سرمایه ، سود انباشته شده ، تفاوت در ارزیابی سهام ، مبلغ پرداخت شده به سهام خود شخص یا رسید تعلیق در یک شخصسهام خود ، و سهام شخصی شخص [که به عنوان "مقدار موارد اساسی" در بند زیر گفته می شود] و مبلغ معادل کل مقدار استهلاک انباشته شده در مورد زیر)

در موردی که سود انباشته شده برای این اصطلاح ایجاد شده است: گفت: سود انباشته شده برای این اصطلاح

میزان سود انباشته شده از مبادله کالای عضو که زنده مانده از ادغام نوع جذب بلافاصله قبل از ادغام نوع جذب (از این پس به عنوان "مقدار سود انباشته شده بلافاصله قبل از ادغام نوع جذب" گفته می شود)

مبلغ مشخص شده در موارد زیر از مبلغ سود انباشته شده مبادله کالای عضو فقط در موارد ذکر شده در موارد مربوطه ، جمع می شود. با این حال ، مبلغ معادل ارزش کتاب بازپرداخت شده توسط بازپرداخت سهم ، از مبلغ سود انباشته شده کسر نمی شود

شرایط "هزینه های عادی" ، "ضرر فوق العاده" ، "سود عادی" ، "سود فوق العاده" ، "سود انباشته شده به جلو" ، "سود خالص برای دوره فعلی" و "ضرر خالص برای دوره فعلی" مقرر در گذشتهبند به ترتیب ، هزینه های عادی ، ضرر فوق العاده ، سود عادی ، سود فوق العاده ، سود انباشته شده به جلو ، سود خالص برای دوره فعلی و ضرر خالص برای دوره فعلی به ترتیب در صورت سود و ضرر یا ترازنامه تعیین شده است. در فرم ضمیمه 3 یا 3-2 طبق ماده 18 ، بند (2) آیین نامه اجرای قانون بانکی (آیین نامه وزارت دارایی شماره 10 1982).

در مواردی که مناسب باشد ، محاسبه سهم ، هزینه های عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی و سود انباشته مبادله کالای عضو ایجاد شده توسط یک ادغام از نوع ادغام به عنوان کسانی که موفق به کمک ها ، هزینه های عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی هستند.، و سود انباشته شده از همه صرافی های کالاهای عضو حل شده در ادغام از نوع ادغام بلافاصله قبل از ادغام از نوع ادغام ، مبالغ مندرج در موارد زیر مبادله کالای عضو که توسط یک ادغام از نوع ادغام ایجاد شده است ، مبالغ مشخص شده استدر چنین مواردی به ترتیب

ارائه پاراگراف قبلی ، با وجود این ، در مورد بند قبل ، اگر یک مبادله کالای عضو محلول بدون توجه به تحویل وجود داشته باشد ، مبلغ کل سهم ، هزینه عضویت و مازاد سرمایه در حال انحلال مبادله کالا با اعزام است. هیچ ملاحظه ای برای تحویل به نظر نمی رسد که مبلغ مازاد سرمایه در حال انحلال مبادله کالای عضو حل شده بدون توجه به تحویل ، مبالغ سرمایه قانونی و سود انباشته شده از مبادله کالاهای حل شده مذکور بدون توجه به تحویل ، در نظر گرفته شود. مبالغ سود انباشته شده مبادله ای از عضو حل شده در حال حل و فصل بدون توجه به تحویل ، و تهیه همان پاراگراف اعمال می شود.

مفاد مقاله قبلی با وجود این ، در موردی که همه در نظر گرفتن ادغام از نوع جذب ، سهم یک مبادله کالای عضو است که از یک ادغام از نوع جذب زنده مانده است ، در صورتی که مناسب باشد به عنوان مبادله کالای عضو حل شده در آن محاسبه شودادغام از نوع جذب که بلافاصله قبل از ادغام از نوع جذب ، به سرمایه اعضا موفقیت آمیز است ، مبلغ سهم ، هزینه عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی و سود انباشته مبادله کالاهای عضو حل شده در یک ادغام از نوع جذببلافاصله قبل از ادغام از نوع جذب به ترتیب ممکن است مبلغ تغییر سهم ، هزینه عضویت ، مازاد سرمایه ، سرمایه قانونی و سود انباشته مبادله کالای عضو مذکور که از ادغام نوع جذب جان سالم به در می برد ، باشد.

مثالها فقط برای کمک به شما در ترجمه کلمه یا عبارت جستجو شده در زمینه های مختلف استفاده می شود. آنها توسط ما انتخاب یا تأیید نشده اند و می توانند حاوی اصطلاحات یا ایده های نامناسب باشند. لطفاً نمونه هایی را برای ویرایش یا نمایش داده نشود. ترجمه های بی ادب یا محاوره معمولاً به رنگ قرمز یا نارنجی مشخص می شوند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.