میزان و نرخ بهره وام سپرده

  • 2021-11-15

6.25%

6.25%

  • نرخ های فوق برای سپرده های تازه و تجدید سپرده های بلوغ با مقادیر کمتر از کرور 2.00 روپیه قابل استفاده است. حداقل مدت قرارداد سپرده های نرو 1 سال است.
  • سپرده های مدت دار داخلی سالمندان بالای 60 سال باید در تمام سررسید ها 0.50 درصد نرخ اضافی کسب کنند.

نرخ بهره قابل اجرا برای سپرده های مدت دار قابل برداشت در 11 دسامبر 2022 به شرح زیر است:

نرخ بهره فعلی در سال

نرخ بهره تجدید نظر شده در سال

7 روز تا 30 روز

4.50%

31 روز تا 45 روز

46 روز تا 90 روز

91 روز تا 180 روز

181 روز تا 270 روز

6.00%

271 روز تا کمتر از 1 سال

1 سال تا کمتر از 2 سال

6.75%

2 سال تا کمتر از 3 سال

3 سال تا کمتر از 5 سال

5 سال تا کمتر از 10 سال

T وی نرخ بهره قابل استفاده برای سپرده های مدت دار غیر قابل برداشت در 11 دسامبر 2022 به شرح زیر است :

نرخ بهره تجدید نظر شده در سال (غیر قابل برداشت)

برای 2.00 روپیه تا 2.50 روپیه

بالاتر از 2.50 روپیه تا کمتر از 5.00 روپیه

91 روز تا 180 روز

181 روز تا 270 روز

271 روز تا کمتر از 1 سال

1 سال تا کمتر از 2 سال

2 سال تا کمتر از 3 سال

  • حداقل مدت قرارداد سپرده های مدت دار 1 سال است.
وام و پیشرفت

نرخ پایه 8.80% وزنه بردار نوامبر 11 2022

14.30% وزنه برداری نوامبر 11 2022

مک لر

دوره بلوغ

7.65

7.75

7.75

7.85

7.95

8.05

8.25

8.35

8.40

8.50

8.85

8.95

8.90

9.00

نرخ وام وام مسکن

منابع انسانی موجود

جولای 10, 2022

8.50%

8.85%

برنامه زیر خواهد شد برای رسیدن به مک لر قابل اجرا از وام به دنبال :

وام با نرخ شناور با تنظیم مجدد مرتبط با بررسی
تنور وام/ تنور وام باقیمانده قابل اجرا
تا 1 ماه 1 ماه
بالاتر از 1 ماه تا& از جمله 3 ماه 3 ماه
بالاتر از 3 ماه تا& از جمله 6 ماه 6 ماه
بالای 6 ماه 1 سال
برای انواع تسهیلات سرمایه در گردش مبتنی بر صندوق از جمله موقت / تدارک قابل اجرا خواهد بود 1 سال
قابل اجرا در صورت وام با نرخ ثابت
تنور وام/ تنور وام باقیمانده قابل اجرا
تا 1 ماه 1 ماه
بالاتر از 1 ماه تا& از جمله 3 ماه 3 ماه
بالاتر از 3 ماه تا& از جمله 6 ماه 6 ماه
بالاتر از 6 ماه تا 1 سال 1 سال
بالاتر از 1 سال تا & از جمله 2 سال 2 سال
بالای 2 سال 3 سال
نرخ بهره با این حال برای کل تنور وام ثابت باقی خواهد ماند

بازنشانی مرتبط با تاریخ پرداخت / تمدید / بررسی تسهیلات اعتباری در صورت وام با بند بازنشانی, مک لر قابل اجرا با فرکانس تنظیم مجدد تعیین شده در نامه تحریم برای وام خاص تعیین می شود و طبق ساختار زیر قابل اجرا خواهد بود:-

ساختار نرخ بهره

نه طرح نرخ بهره
1 کشاورزی & فعالیت های متفقین از جمله تسهیلات اعتباری تحت کارت اعتباری کیسان / گیریی / طرح اپل/طرح زعفران, وام های مدت کشاورزی/گلکاری تجاری و سایر فعالیت های متفقین
تا روپیه.2.00 لاک مک لر قابل اجرا + 0.50%
روپیه بالا.2.00 لاک زدن & تا روپیه.5.00 لاک مک لر قابل اجرا+1.00%
روپیه بالا.5.00 لاک زدن & کمتر از روپیه.15.00 لاک مک لر قابل اجرا+1.50%
روپیه.15.00 لاک و بالاتر همانطور که در درجه رتبه بندی داخلی است
2 پیشرفت تحت طرح ویژه (وام مسکن) برای نمایندگان کمیسیون میوه جی اند کی
برای همه اسلب ها (با امتیاز 50 بیتی به وام گیرندگان ارشد با حداقل رابطه بانکی 5 سال یا بیشتر) مک لر قابل اجرا+1.50%
3 پیش پرداخت تحت طرح ویژه (وام مسکن ) برای بازرگانان میوه ازادپور دهلی
برای همه اسلب ها (با امتیاز 50 بیتی به وام گیرندگان ارشد با حداقل رابطه بانکی 5 سال یا بیشتر) مک لر قابل اجرا+1.50%
4 جی اند ک بانک مالی وسایل نقلیه تجاری
برای اتصالات تازه مک لر قابل اجرا+1.50%
برای مشتریان موجود مک لر قابل اجرا+1.00%
5 طرح مالی کیسان دوست قابل اجرا+0.25%
6 اپراتورهای حمل و نقل (وسایل نقلیه دست 2)
برای یک دوره تا 4 سال قابل اجرا + 4.25%
برای یک دوره بیش از 4 سال قابل اجرا + 4.75%
7 جی اند ک بانک سرمایه گذاری سارال به تجار کوچک
همه اسلب قابل اجرا+3.25%
8 اتوبوس های مسافری برای مدارس/موسسات تحصیلی با نرخ ثابت با بازپرداخت وام
برای یک دوره تا 7 سال
اتصالات تازه مک لر قابل اجرا+ 1.50%
اتصالات موجود مک لر قابل اجرا+ 1.00%
برای یک دوره بالای 7 سال
اتصالات تازه مک لر قابل اجرا+ 2.50%
اتصالات موجود مک لر قابل اجرا+ 2.00%
9 طرح برای خرید تناسب اندام/سلامتی و تجهیزات بهداشتی مک لر قابل اجرا+ 1.50%
10 سایر وام های مصرفی 3 سال + 3 %
11 جی کی بانک لپ تاپ / کامپیوتر مالی 3 سال + 2.5 %
12 جی کی بانک تامین مالی تجهیزات خورشیدی 3 سال + 3 %
13 پوش تلیلی وان پوش / مالی برای خرید اتصالات گاز مایع داخلی قابل اجرا
14 اتوبوس مسافری جی کی بانک / مینی بوس مالی(برای دودا,بهادروا&کیشتوار)
تاتورها 2 لاک مک لر قابل اجرا+1.00%
بالاتر از 2 روپیه و 10 روپیه مک لر قابل اجرا+1.50%
بالاتر از 10 روپیه لاک مک لر قابل اجرا+2.00%
15 جی کی بانک مالی برای نوسازی اتوبوس های مسافربری قدیمی/اتوبوس های کوچک (برای دودا, بهادروا&کیشتوار) مک لر قابل اجرا+2.00%
16 دارایی جی کی بانک دستکار مک لر قابل اجرا+1.00%
17 وام تحت سهولیت / طرح سارال اعطا شده به کارکنان حقوق بگیر/ بازنشستگان مرکزی/ دولت ایالتی (از جمله معلمان رحبار من داستان), تعهدات بخش عمومی (ایالتی و مرکزی), نهادهای مستقل و نهادهای دیگر.
a نگهداری حساب های حقوق و دستمزد در بانک مک لر قابل اجرا+3.00%
b عدم نگهداری حساب های حقوق و دستمزد در بانک مک لر قابل اجرا+4.00%
c افراد حرفه ای (غیر از کلاس حقوق بگیر) / افراد و بازرگانان خود اشتغالی مک لر قابل اجرا+4.00%
d بازنشستگان دولت مرکزی / ایالتی, از جمله بازنشستگان خانواده, حفظ حقوق بازنشستگی مک لر قابل اجرا+3.00%
حساب با بانک
18 طرح مالی جی اند کی بانک عاصیش
تا روپیه 2.00 لاک زدن مک لر قابل اجرا+2.50%
بالاتر از روپیه 2.00 لاک زدن مک لر قابل اجرا+4.50%
19 طرح پیشروی جشنواره مک لر قابل اجرا+3.50%
20 طرح اعتبار نقدی برای کارمندان حقوق بگیر مک لر قابل اجرا+3.50%
21 طرح وام مهارت مک لر قابل اجرا+3.10%
22 مدولار, امور مالی
برای کارمندان حقوق بگیر مک لر قابل اجرا+3.00%
برای دیگران مک لر قابل اجرا+3.50%
23 طرح مالی کاشت سیب با چگالی بالا قابل اجرا+0.60%
24 طرح مالی زنبورداری مک لر قابل اجرا + 0.50%
25 وام تحت طرح های حمایت دولت. (شناور) برای همه محدودیت ها قابل اجرا + 2.75%
26 برنامه اشتغال و رفاه برای جوانان جی اند کی (ثابت) نرخ بهره موثر باید بر اساس 50 امتیاز پایه بالاتر و بالاتر از مکالمه قابل اجرا تا تاریخ تحریم تدوین شود. نرخ موثر بنابراین وارد باید برای کل تنور از وام ثابت باقی می ماند مک لر قابل اجرا + 0.50%*
27 طرح حمایت شده مرکزی برای توسعه یکپارچه نشخوارکنندگان و خرگوش های کوچک
تاتورها 2 لاک قابل اجرا + 1.25%
بالاتر از 2 روپیه و تا 5.00 روپیه قابل اجرا + 1.75%
بالاتر از 5.00 روپیه لاک قابل اجرا + 2.25%
28 طرح مزرعه گوسفند مینی بانک جی اند کی مک لر قابل اجرا+1.00%
29 طرح توسعه صنایع لبنی
تا 2.00 روپیه لاک مک لر قابل اجرا+1.50%
بالاتر از 2.00 روپیه و تا 5.00 روپیه مک لر قابل اجرا+2.00%
بالاتر از 5.00 روپیه و تا 20.00 روپیه مک لر قابل اجرا+2.50%
بالاتر از 20.00 روپیه مک لر قابل اجرا+3.50%
30 وام به اربابان زمین برای ساخت و ساز از محل برای استفاده از بانک
تا روپیه.20.00 لاک قابل اجرا + 4.25%
روپیه بالا.20.00 لاک قابل اجرا + 4.75%
31 طرح مالی ماشین های برفی مک لر قابل اجرا+2.00%
32 وام در برابر طلا و جواهرات نرخ بهره ثابت @ 10.00% پ.الف (قابل اجرا تا 31.03.2020) یک سال مک لر + اسپرد = 10.00% پ.یک زن وام گیرنده /حساب مشترک داشتن یک عضو به عنوان زن برای دریافت امتیاز 50 بیت در ثانیه.
32 راهنما گردشگری 3 سال

معیار خارجی / نرخ وام مرتبط با رپو

نرخ تجدید نظر شده در دبلیو اف 10 دسامبر 2022.

S. No. شرح طرح
1 شرکت های کوچک و کوچک (شناور)
1.1 تا 15.00 روپیه لاک ریال + 3.00%
1.2 روپیه 15.00 لاک و بالاتر طبق رتبه بندی ریسک
2 تجارت خرده فروشی (شناور)
2.1 تا 2.00 روپیه لاک ریال + 3.00%
2.2 بالاتر از 2.00 روپیه تا 15.00 روپیه ریال + 3.50%
2.3 روپیه 15.00 لاک و بالاتر طبق رتبه بندی ریسک
3 وام مسکن (نرخ شناور)
3.1 وام مسکن واجد شرایط برای طبقه بندی بخش اولویت ریلر
3.2 تا 100.00 روپیه لاک (غیر اولویت) ریال + 0.10%
3.3 بالاتر از 100.00 روپیه لاک تا 300.00 روپیه لاک ریال + 0.25%
3.4 بالاتر از 300.00 روپیه لاک ریال + 0.40%
4 وام مسکن تحت کرکت (نرخ شناور) ریال + 3.50%
5 وام خانه-طرح مالی بالا (نرخ شناور) ریال + 2.00%
6 وام خودرو (اتومبیل های تازه) تحت گزینه نرخ شناور
6.1 برای عموم مردم ریال + 0.75%
6.2 برای شرکت ها و شرکت ها ریال + 1.25%
7 وام خودرو (اتومبیل های تازه) تحت گزینه نرخ بهره ثابت
7.1 برای عموم مردم ریال + 1.50%
7.2 برای شرکت ها و شرکت ها ریال + 2.00%
8 وام خودرو (اتومبیل های دست 2) تحت گزینه نرخ بهره ثابت با بازپرداخت وام
8.1 برای یک دوره تا 4 سال ریال + 3.75%
8.2 برای یک دوره بیش از 4 سال ریال +4.75%
9 وام های دو چرخ تحت گزینه نرخ بهره ثابت ریال + 2.00%
10 وام های دو چرخ تحت گزینه نرخ بهره شناور ریال + 1.50%
11 وام های تحصیلی با بیش از 5 سال (نرخ شناور)
11.1 تا 10.00 روپیه لاک ریال + 1.50%
11.2 بالاتر از 10.00 روپیه و تا 20.00 روپیه ریال+2.25%
11.3 بالاتر از 20.00 روپیه ریال + 2.75%
12 وام های تحصیلی با حق تصدی تا 5 سال ( با نرخ بهره ثابت)
12.1 تا روپیه. 10.00 لاک ریال + 2.00%
12.2 روپیه بالا.10.00 لاک و تا روپیه.20.00 لاک ریال + 3.00%
12.3 روپیه بالا.20.00 لاک ریال + 3.50%
13 تسهیلات سرمایه در گردش تحت طرح مالی پیمانکار بانک جی کی (نرخ شناور)
13.1 تا روپیه.2.00 لاک ریال + 3.00%
13.2 روپیه بالا.2 لاک و کمتر از روپیه.15.00 لاک ریال + 3.50%
13.3 روپیه.15.00 لاک و بالاتر طبق رتبه بندی ریسک
14 طرح مالی تانکرهای نفتی بانک جی اند کی (نرخ شناور) ریال + 0.20%
15 بانک امور مالی فروش و ساخت تزیینات طلا/ جواهرات (نرخ شناور)
15.1 تا روپیه.2.00 لاک ریال + 3.00%
15.2 روپیه بالا.2.00 لاک زدن &کمتر از روپیه.15.00 لاک ریال + 3.50%
15.3 روپیه.15.00 لاک و بالاتر طبق رتبه بندی ریسک
16 وام ها و پیشرفت ها تحت طرح فروشگاه قیمت عادلانه بانک جی کی (نرخ شناور) ریال + 3.50%
17 طرح مالی سرمایه در گردش بانک جی کی برای بخش تجارت و خدمات (نرخ شناور) ریال + 2.00%
18 وام در برابر یک ملک (دور) (نرخ شناور) ریال + 2.00%
19 بانک جی کی برای تجار نساجی سورات (نرخ شناور) ریال + 3.00%
20 تسهیلات سرمایه در گردش در برابر اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن تحت طرح ویژه معامله گران فولاد و فولاد لوهامندی
20.1 برای حسابهایی که حداقل ارزش فروش اجباری امنیت وثیقه را در 125 درصد محدودیت تحریم دارند ریال + 1.25%
20.2 برای حسابهایی که حداقل ارزش فروش اجباری امنیت وثیقه را در 100 درصد محدودیت تحریم دارند ریال + 2.00%
21 تسهیلات سرمایه در گردش در برابر اوراق بهادار تحت حمایت وام مسکن تحت طرح ویژه تجار پلاستیک و غلات بازار صدر دهلی
21.1 برای محدودیت تا روپیه.1000.00 لاک ریال + 3.25%
22 طرح مالی راه اندازی ریلر
23 شروع دوباره - طرح مالی برای کارکنان بازنشسته
23.1 وام تا روپیه 15.00 لاک ریلر
23.2 وام های بالاتر از 15.00 روپیه طبق رتبه بندی ریسک
24 جی کی بانک ساخت و ساز تجهیزات مالی (نرخ شناور)
24.1 کمتر از 15.00 لک ریال + 2.50%
24.2 15 لاخ و بالاتر طبق رتبه بندی ریسک
25 طرح ارتقا فناوری برای مس. کمتر از 15.00 روپیه (نرخ شناور)
25.1 شرکت های میکرو (طبق مس) ریال + 3.25%
25.2 شرکت های کوچک (به عنوان در هر مس) ریال + 3.75%
26 طرح مالی محفیز (نرخ شناور) ریلر
27 طرح نامزدی صحافات
27.1 وام مدت دار ریال + 3.10%
27.2 اعتبار نقدی ریال + 3.10%
28 طرح وام هزینه مربیگری (نرخ شناور) ریال + 2.00%
29 کارت مالی جی اند ک بانک کاربر (نرخ شناور) ریال + 1.00%
30 طرح مودرا بافندگان بانک جی اند ک (نرخ شناور) ریال + 3.00%
31 وام در برابر تخفیف اجاره (نرخ شناور) ریال + 2.50%
32 طرح مالی کانال بانک جی اند ک (نرخ شناور)
32.1 وثیقه ملموس (0%) ریال + 1.50%
32.2 وثیقه ملموس (دقیقه 25%) ریال + 0.75%
32.3 وثیقه ملموس (حداقل 50% و بالاتر) ریال + 0.50%
33 وام در برابر امنیت:-
33.1 بیمه عمر, اوراق بهادار پستی (ان اس اس, کیلو وی پی اس) و سایر اوراق بهادار دولتی مجاز ریال + 4.00%
33.2 سهام / اوراق قرضه قابل تبدیل و سایر اوراق بهادار مجاز مرتبط با سهام ریال +6.50%
34 طرح سلامت پلاس(شناور) ریال + 2.50%

توجه: * امتیازات مندرج در طرح های مختلف و بالاتر از نرخ بهره عمومی باید همچنان به قوت خود باقی بماند. * نرخ بهره وام نرخ ثابت در زمان پرداخت/ تجدید/ بررسی نمی خواهد پایین تر از مک لر از بلوغ مربوطه. نرخ بهره با این حال برای کل تنور وام ثابت باقی خواهد ماند

(من) وام در برابر سپرده های مدت دار خود بانک (از جمله سپرده های مدت دار روپیه و روپیه) به سپرده گذاران

ماهیت تسهیلات

کارشناسی ارشد

ره علاقه

وام و پیشرفت در برابر سپرده های مدت خود بانک (از جمله سپرده های مدت نرو و نرو) ایستاده به نام وام گیرنده. [به تنهایی, به طور مشترک و یا به عنوان سرپرست, و یا به نام شرکت مشارکت, عمومی/خصوصی تراست شرکت گیم و یا جوامع]

10% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده تا 5 (پنج) سال به عنوان در تاریخ پیش

1.50% بالاتر از نرخ مجاز در سپرده.

15% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده از بیش از 5 (پنج) سال به عنوان در تاریخ پیش

(دوم) وام در برابر سپرده های مدت دار خود بانک (از جمله سپرده های مدت دار روپیه و روپیه) به شخص ثالث

ماهیت تسهیلات

کارشناسی ارشد

ره علاقه

وام و پیشرفت به وام گیرندگان فردی در برابر سپرده های مدت شخص ثالث (از جمله سپرده مدت نرو و نرو) ایستاده به نام افراد یا اشخاص غیر از افراد به عنوان مثال.

10% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده تا 4 (چهار) سال به عنوان در تاریخ پیش

2.00% بالاتر از نرخ مجاز برای سپرده مدت دار

یا ص ص لی کابل مکلر, هر کدام بالاتر است

15% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده از بیش از 4 (چهار) سال اما نه بیش از 6 (شش) سال به عنوان در تاریخ پیش.

20% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده از بیش از 6 (شش) سال به عنوان در تاریخ پیش.

وام & پیشرفت به اشخاص غیر از افراد به عنوان مثال نگرانی های مشارکت, جوامع, تراست, شرکت های دولتی/خصوصی گیم و غیره. در برابر سپرده های مدت دار شخص ثالث ((از جمله سپرده های مدت دار و غیر قانونی) ایستاده به نام فرد یا اشخاص غیر از افراد به عنوان مثال نگرانی های مشارکت,

10% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده تا 3 (سه) سال به عنوان در تاریخ پیش

2.00% بالاتر از نرخ مجاز در سپرده مدت یا

ص ص لی کابل مکلر + 1.00%, هر کدام بالاتر است.

15% برای پیشرفت در برابر سپرده مدت داشتن بلوغ باقی مانده بیش از 3 (سه) سال اما نه بیش از 5 (پنج) سال به عنوان در تاریخ پیش.

20% برای پیشرفت در برابر ترم

جوامع, تراست, عمومی/ شرکت گیم خصوصی و غیره.

سپرده های دارای سررسید باقیمانده بیش از 5 (پنج) سال اما نه بیشتر از 7 (هفت) سال مانند تاریخ پیشبرد.

(ج) وام در برابر سپرده های مدت بین بانکی

وام و پیشرفت به بانک های تجاری برنامه ریزی شده, بانک های تعاونی و بانک پاسارگاد در برابر سپرده های مدت خود را با بانک ما

10%

1.00% بالاتر از نرخ مجاز برای سپرده مدت دار

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.